2024. február. 23., péntek - Alfréd
Községünk >
Barcsi Többcélú Kistérségi Társalás álláshirdetése
ÁLLÁSPÁLYÁZAT A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében A Drávamenti Alapszolgáltatási Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő önállóan működő Drávamenti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény jogszerű és zavartalan működésének biztosítása a hatályos jogszabályok, valamint a fenntartói és a szakmai irányitó szervezetek által meghatározottak szerint. Álláshirdető szervezet bemutatása: A Drávamenti Alapszolgáltatási Központ 25 településen látja el a szociális alapellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) valamint országos hatáskörrel az időskorúak/demensek bentlakásos ellátása szakellátás szolgáltatást. A betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy A betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb A betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidő, heti 40 óra A vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló határozott idejű A munkavégzés helye: Csokonyavisonta, Xantus utca 45. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény meghatározottak az irányadók. Pályázati feltételek: - Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), szociális gondoskodás m. n. s. felsőfokú végzettség, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú végzettség - a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szociális vezetői vizsga (mester fokozat) megléte vagy a pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a vezetőképzésben való részvételt és vizsga letételét a jogszabályban megjelölt, rá irányadó határidőig. - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Büntetlen előélet Cselekvőképesség Magyar állampolgárság Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása Erkölcsi bizonyítvány Járművezetői engedély: B kategória Pályázat elbírálása során előnyt jelent: A pályázat elbírálása során előnyt jelenthet a szakmai tapasztalat: igen A pályázat elbírálása során előnyt jelenthet a vezetői tapasztalat: igen A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: - fényképpel ellátott szakmai önéletrajz - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - vezetői program, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések - szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása - végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata Nyilatkozatok: - nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását. - nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, - hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek - a Kjt. 20/A §. (5) bekezdés b) pontja alapján, hogy a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt A pályázat benyújtása: Postai úton, a pályázatnak a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás (7555 Csokonyavisonta, Széchenyi utca 3.) címére zárt borítékban, 1 eredeti példányban történő megküldésével Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a „DAK intézményvezetői pályázat” szöveget. Közszolgállás azonosító: 49706 Álláshellyel kapcsolatban Reiz Tamás társulás elnökénél, a 06 30 6168985 telefonszámon lehet érdeklődni. A pályázat benyújtásának, illetve a postára adásának végső határideje: 2024. február 15. 00:00 A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 26. A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainál, a helyben szokásos módos. Az állás betöltésének tervezett időpontja: 2024. március 1.
Településrendezési eszközök 8. sz. módosítása
HIRDETMÉNY Csokonyavisonta településrendezési eszközök 8. sz. módosításának partnerségi egyeztetéséről Tájékoztatjuk a 68.sz. út menti ingatlan-tulajdonosokat, érdek-képviseleti szerveket és civil szervezeteket, a 68. sz. út mentén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, vallási közösségeket hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Csokonyavisonta településrendezési eszközök 8. sz. módosítását annak érdekében, hogy -a 68. sz. főút Barcs-Lábod közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése és korszerűsítése, valamint a párhuzamosan létesülő kerékpárút tervei a településrendezési eszközökbe beillesztésre kerüljenek, - az építési határvonalak kerüljenek felülvizsgálatra a Széchenyi utca 175.-189. (63/1. – 78. hrsz) közötti tömbben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 43/2023.(V.24.) és 45/2023.(VI.21.) sz. számú határozataiban döntött a településrendezési eszközök 8. sz. módosításáról. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(VIII.3.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján (www.csokonyavisonta.hu > önkormányzat > hirdetmények), megtekinthető 2023. július 28. napjától 2023. augusztus 11. napjáig. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a településrendezési eszköz 8. sz. módosításával kapcsolatban 2023. augusztus 11 . (péntek) 9 órakor lakossági fórumot tartunk a kastély ebédlőjében : Csokonyavisonta, Xantus J. u. 45. sz. alatt. A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórumot követő 8 napon belül (2023. augusztus 20.-ig) tehetnek, a Polgármesternek címzett, írásban – papír alapon (7555 Csokonyavisonta, Széchenyi István utca 3.) vagy elektronikus levél (hivatal@csokonyavisonta.hu) formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben. Csokonyavisonta, 2023. július 27. Harasztia Attila polgármester sk.
Nyílttéri ÉGETÉSRŐL tájékoztató
T á j é k o z t a t o m a település lakosságát, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanok gondozásáról, tisztántartásáról szóló 8/2014. (V.6.) önkormányzati rendeletével szabályozta többek között az avar és kerti hulladékok belterületen történő nyílttéri égetését. A szabályozás értelmében - az égetésre csak 800 és 1600 óra közötti időszakban kerülhet sor, továbbá - nem égethető kerti hulladék vasárnap és ünnepnapokon, illetve tűzgyújtási tilalom idején. A rendelet teljes egészében elolvasható a Hivatal hirdetőtábláján (Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3.) vagy az önkormányzat honlapján (www.csokonyavisonta.hu). Az adott napra vonatkozó tűzgyújtási tilalomról kérem a Katasztrófavédelem honlapján tájékozódjanak, ami az alábbi linken érhető el: https://www.katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep Csokonyavisonta, 2023. 07. 11. Balla Róbert sk. jegyző
Helyi adó rendelet változása
H I R D E T M É N Y Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2022 (XI.25) számú a helyi adókról szóló rendeletével bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját 2023.01.01. napjától, melynek összege 6000Ft/év/lakás. Az építményadó a falusi övezetben lakás vagy lakás céljáró szolgáló építmények tekintetében megszűnik. Csokonyavisonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének ide vonatkozó szabályai: 2. Magánszemélyek kommunális adója 3. § Az adó mértéke: a) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után 6.000 Ft, b) lakás után 6.000 Ft. Tájékoztatom továbbá a vállalkozókat, vállalkozásokat, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2022 (XI.25) számú a helyi adókról szóló rendeletével (továbbiakban: Ör.) 2023.01.01. napjától bevezeti az iparűzési adót, melynek évi mértéke az adóalap 1%-a. Az Ör. 5. §. (3) bekezdése alapján a személyenként és vendégéjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó mértéke 2023.01.01. napjától 500 Ft-ra módosult Csokonyavisonta, 2022.12.08. Balla Róbert s.k. címzetes főjegyző
Öreghegyi áramhálózat fejlesztése
Csokonyavisonta Község Önkormányzata 7555 Csokonyavisonta, Széchenyi utca 3. Telefon: +36-82/576-039 E-mail: csokonyavisonta@t-online.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Csokonyavisonta Község Önkormányzata 13 012 428 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitással az "Útfelújítás és villamosítási beruházás Csokonyavisontán" című projektre a Zártkerti Program keretein belül. A fejlesztés keretében megvalósul Csokonyavisonta 2639 hrsz.-ú helyszínen 400 m hosszú földút felújítása, valamint kisfeszültségű villamosenergia-hálózat felszín alatti kiépítése, 3 db mérőhely kialakításával csatlakozóponti földeléssel Csokonyavisonta 2571., 2573., 2598. hrsz-en. A fejlesztés eredményeként könnyebb lesz a mezőgazdasági gépek közlekedése, amelynek köszönhetően dinamikusabbá válik a gazdálkodók tevékenysége, a termelésben növekedést tapasztalnánk, valamint a környékbeli ingatlanok értéke legalább 5-10%-al felértékelődik. Az útállag javulásával elkerülhetővé, valamint egyszerűbben megoldhatóvá válnak az esetleges időjárási viszonyok okozta károk, pl. a heves esőzésekkor keletkező sáros csapadékvíz zártkertekbe ömlése, a közlekedés biztonságosabbá, a termelés folytonossága kiszámíthatóbbá válik. A projektünk megvalósítása során együttműködünk a Csokonyavisonta Községi Sportegyesülettel, akik az általunk a beruházásba bevont közmunkásoknak és önkénteseknek igény esetén ivóvizet szállít, illetve mérettől és súlytól függően a beruházáshoz szükséges alapanyagok szállításában is közreműködik. A pályázat célja az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése.
Tájékoztatás a fürdőről
Sajnálattal értesítjük vendégeinket, a lakosságot, és az üdülő-tulajdonosokat, hogy a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő 2022. augusztus 31.-én bezár. Csokonyavisonta Község Önkormányzata
Átmeneti elérhetőség : +36 70 339 2426
--- Az Önkormányzat Hivatala átmenetileg a +36-70/339-24-26 telefonszámon érhető el. ---
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése

"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése című"
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázatból 36 550 326 Ft épült piac átadásra került.

Pályáztunk a Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító programra

Projektinformációk >>

Csokonyavisontán és Rinyaújlakon napjainkban az ivóvíz vas, mangán, arzén és ammónium-ion tartalma haladja meg a határértékeket. E helyzet megoldására a helyi vízműtelepen lecserélik a mára elavult ivóvízkezelő berendezéseket, miközben a hálózat egy részén rekonstrukciós munkálatok is megvalósulnak majd. 

Képviselő testületi ülés meghívó

Igazi férfimunka a "Daróczy Virtuson"
Teljesítette a Paks és Kalocsa közötti 15 km-es távot Hosszú Sándor csokonyavisontai veterán úszó. Az 1886-óta megrendezett dunai úszáson a virtuskodók önmagukkal, és az élő folyam által állított nehézségekkel néztek szembe. A 65 éves sportoló egy etapban, pihenés nélkül teljesítette a távot.
 
Eredményéhez gratulálunk, sok sikert a további viadalokhoz!
 
Rendkívüli testületi ülés

Tisztelt Képviselők!

Sürgős és halaszthatatlan ügy tárgyalása miatt 2015. augusztus 19. napjára (szerda) 09.00 órára, -az előző ülésen szóban egyeztetettek szerint-, 
rendkívüli testületi ülést hívok össze a hivatal épületébe.

Csokonyavisonta Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítésével kapcsolatban Magyarország Kormánya az 1507/2015 (VII.23.) Korm. Határozatában a KEOP 2011-13 keret terhére 150 millió forintos keretet határozott meg Csokonyavisontának.
Ebből az önkormányzat tulajdonában lévő középületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítását, az épülethatároló szerkezeteknek hőszigetelését illetve nyílászárócserét lehet megoldani. (Közös Hivatal, Falumúzeum, tűzoltószertár, kastély, volt takarék épülete, egészségház, orvosi rendelő)
Feltétel, hogy a vállalkozói szerződések augusztus 31-ig hatályba lépjenek, illetve a projekt elszámolás december 15-ig be legyen nyújtva. Megjelent a Magyar Közlöny 108 szám 18107 oldal.
A pályázat 100 %-os támogatottságú (ÁFA is!), önerő nem kell. A feszített indítási, végrehajtási, elszámolási határidők miatt szükséges, hogy tartani tudjuk a projekt ütemezését!

Napirendi pontok:

1. Döntés a közbeszerzésre beadott ajánlatokról.

2. Egyebek.

A téma fontosságára való tekintettel kérem szíves megjelenésüket!

Harasztia Attila s.k.
polgármester

Ki-Mit-Tud-on a Csokonyavisontai Asszonykórus

Sikeres szereplés a Ki-Mit-Tud-on

Az V. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud versenyen szerepelt a Csokonyavisontai Asszonykórus.
A Hajdúszoboszlón megrendezett országos döntőben, "kiemelt arany" minősítést szerzett a Selmeczi Imréné szakmai vezetésével fellépő kórus.

Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

ATM a Thermálfürdőn

ATM-en keresztüli készpénzfelvételi lehetőség a Thermálfürdőn Csokonyavisontán

ATM pénzkiadó automatát helyeztek üzembe a csokonyavisontai Thermálfürdő Kft. központi épületében. 
A takarékszövetkezet pénzkiadó automatájának leállása óta folyamatosan érkeztek a lakossági megkeresések, igények egy ilyen készülék üzembe helyeztetésére Csokonyavisonta területén. Az Önkormányzat, és a Thermálfürdő Kft vezetése megfeszített munkával dolgozott a probléma orvoslásán. Az üzemeltetést végző cég biztonsági és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve döntött a Thermálfürdő Kft. területe mellett. 

A bankjegykiadó automata bankfüggetlen, és a Thermálfürdő Kft. nyitvatartási idejében érhető el, azaz 08.00-20.00. között.

 

É r t e s í t é s

Értesítem a lakosságot, hogy Csokonyavisonta Község Önkormányzatának számlaszámai 2015. március 2. napjától megváltoztak.

Megnevezés Számlaszám
Költségvetési elszámolási számla 11743057-15397225
Gépjárműadó 11743057-15397225-08970000
Építményadó 11743057-15397225-02440000
Telekadó 11743057-15397225-02510000
Idegenforgalmi adó (kurtaxa) 11743057-15397225-03090000
Államigazgatási illeték 11743057-15397225-03470000
Egyéb bevételek 11743057-15397225-08800000

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt számlaszámokról kérem érdeklődjön.

Csokonyavisonta, 2015. március 5.

Balla Róbert
címzetes főjegyző

Csokonyavisontai Borostyán Nyugdíjas Színjátszókör egri sikere
Egerben szerepelt a Borostyán Nyugdíjas Klub Színjátszóköre. A 2014. október 17-18-án, Egerben megrendezett országos nyugdíjas színjátszóköri megmérettetésen Arany Minősítést nyertek. Jekli Józsefné a legjobb rendezésért, illetve a legjobb színészi alakításért vehetett át különdíjat.
Megalakult az új képviselőtestület
2014. október 22-én megalakult Csokonyavisonta Község Önkormányzatának képviselő testülete. A polgármester, és a képviselők ünnepélyes körülmények között, szép számú érdeklődő előtt tették le az esküt.
Ezüstmise
2013. június 30,-án 10:30 órakor, a Szent László templomban, Kuminetz Géza Plébános úr pappá szentelésének 25. évfordulójára.
Falunap
2013. Június 29.-én Csokonyavisonta falunap. Programok: Fogathajtó verseny, kézműves foglakozás, táncműsorok, musical, utcabál! Részletek a falunapi programban.
Kalácskarnevál
2012. június 30.-án Kalácskarnevál és falunapi rendezvény lesz a Sportpályán.